Công trình: Căn hộ …-04(căn A) HQC Bình Trưng Đông