Công trình: Căn hộ 6-09(căn D) HQC Bình Trưng Đông