Công trình: Căn hộ …-09(căn D) HQC Bình Trưng Đông