Công trình: Căn hộ …-01(căn E) HQC Bình Trưng Đông