Công trình: Căn hộ …-06(căn B) HQC Bình Trưng Đông