công trình: Cải tạo văn phòng Công ty SHTC, TX. Lagi, T. Bình Thuận.